Esimese operatoori pilt
Mürgistusteabekeskuse logo

Infoliin on avatud ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele.
Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga.

Välisriigist helistades (+372 ) 7943 794 .

Teise operatoori pilt

Teave kemikaalide valmistajatele ja maaletoojatele

Mürgistusteabekeskus saab mürgistusjuhtumite nõustamiseks vajaliku ja usaldusväärse info otse tootjatelt/importijatelt tagamaks tarbijate maksimaalset turvalisust.

Info Mürgistusteabekeskuselt seoses kemikaalide tooteinfo kättesaadavusega

Kemikaaliseadusega (§15 lg 41) on sätestatud CLP-määrusest, biotsiidimäärusest ja detergentide määrusest tulenev nõue, et tootjad peavad esitama ohtlikuks klassifitseeritud kemikaalide, sh detergentide ja biotsiidide koostise kohta andmed Terviseameti Mürgistusteabekeskusele.

Mürgistusteabekeskus hindab kemikaalide kasutamisest tulenevaid lühiajalisi toimeid inimestele ja pakub suuniseid kaasaegseks esmaabiks ning raviks. Mürgistusteabekeskus pakub läbi teavitusliini 16662 avalikku teenust, mis on avatud ööpäevaringselt kõikidel päevadel nädalas ning seda riigis enamräägitavates keeltes.

Mürgistusnõustamine kemikaalidega toimunud mürgistusjuhtumite korral põhineb tootjate esitatud infol. Selleks, et hinnata riski, mürgistuse ohtlikkusest ja anda ravisoovitusi, peame teadma:

  • toote nimetus (sellisena nagu toodet turustatakse Eestis);
  • tootja nimi ja kontaktandmed;
  • tootes kasutatud ohtlike ja mitteohtlike ainete nimetused;
  • koostisosade ligikaudsed kontsentratsiooni vahemikud;
  • toote füüsikalis-keemilised omadused, toote pH-väärtus, üldiseid omadused (värv, lõhn, füüsiline vorm) ja toote kasutuseesmärki (puhastusvahend, desinfektsioonivahend, kütuselisand jne). Esitatav teave võib olla nii eesti kui ka inglise keeles.

Ohutuskaardid (SDS: Safety Data Sheets), kui neid on koostisosade loeteluga täiendatud, sisaldavad üldiselt piisavalt teavet kemikaali kohta.

Toote andmeid hoitakse rangelt konfidentsiaalselt. Infot kasutatakse ainult ägeda mürgistuse hindamiseks ja ravikorralduste tegemisteks.

Ettevõtetel soovitame võimalusel märkida oma toodetel õnnetuse korral kasutatav mürgistusinfoliini number 16662. Antud numbri lisamine toodetele on tasuta. Vajadusel edastab mürgistusteabekeskus tootjale ka 16662-logo trükikõlblikud failid.

Kosmeetikatooted

Kosmeetikatööstused saavad edastatada informatsiooni Euroopa Ühenduse turule lastavate toodete kohta Kosmeetikatoodete Teavitamise Portaali (Cosmetic Products Notification Portal-CPNP). Portaal on Euroopa Komisjoni, liikmesriikide pädevate asutuste, mürgistuskeskuste ja tööstuse kaheaastase intensiivse koostöö tulemus.

Keskkonnal on lihtne kasutajaliides informatsiooni sisestamiseks turule lastavate toodete kohta ja on kättesaadav kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Portaal on oluline ennekõike mürgistusteabekeskustele, andes neile võimaluse kiirelt reageerida infoliinidele laekunud kõnede korral, kus õnnetuse põhjuseks on mõni kosmeetikatoode. Kindlasti annab see ka võimaluse riigi pädevatel asutustel paremini korraldada turujärelvalvet.