ECHA avas mürgistusteabekeskustele teabe esitamiseks uue portaali

Avaldatud:

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) avas 24. aprillil 2019 uue portaali, mille abil saavad ettevõtted koostada ja esitada ohtlike segude kohta teavet, mida mürgistusteabekeskused saavad kasutada nõustamiseks õnnetusjuhtumi korral.

„See on meie jaoks väga põneva ajajärk“, ütles Mare Oder, terviseameti mürgistusteabekeskuse juht. „Keemiatööstus saab alustada oma info üleslaadimist ECHA baasi, mille tulemusena juba käesoleva aasta lõpust saavad kõik mürgistusteabekeskused kannatanute nõustamiseks oma info ühtsest baasist.“ 

ECHA teavitusportaal on turvaline keskkond tootjatele, kus saab luua, esitada ja jälgida oma teavitusi turule viidavate ohtlike segude kohta. See põhineb ühtlustatud formaadil, millega on kindlaks määratud CLP-määruses (Classification, Labelling, Packaging ehk sätestatud nõuded klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise teabele).

Portaal võimaldab ettevõttel esitada teavet ohtlike segude kohta ühe teavitusega kõigile nende liikmesriikide ja Euroopa majandusühenduse riikide mürgistusteabekeskustele, kus ta oma toodet kavatseb turule viia. See vähendab ettevõtte administratiivset koormust ja kulusid. Portaali kaudu tehtud teavitused loetakse kehtivaks, kui vastav liikmesriik on valmis neid vastu võtma. Juulis ja novembris plaanitakse portaali uuendusi – tehakse täiendusi kasutajaliideses, lisatakse rohkem funktsionaalsusi. 

Terviseameti mürgistusteabekeskus ühineb uue süsteemiga novembris 2019. 

Taustaks 
CLP-määruse kohaselt peavad ettevõtted, kes viivad turule ohtlikke kemikaale, esitama nende segude kohta teabe riiklikele määratud organitele. Nimetatud teave tuleb esitada ühtlustatud formaadis alates 1. jaanuarist 2020 tarbijatoodetele, 1. jaanuarist 2021 kutseliseks kasutuseks mõeldud toodetele ning alates 1. jaanuarist 2024 tööstuslikuks kasutuseks mõeldud toodetele. Kui nõutud teave on esitatud juba enne eespool nimetatud kuupäevi ja segu koostis ega ohuteave ei ole muutunud, tuleb teavitusi uuendada hiljemalt 1. jaanuariks 2025.

Lisainfo: https://poisoncentres.echa.europa.eu/