Isikuandmete töötlemine Terviseameti mürgistusteabekeskuses

Isikuandmete töötlemise teave on koostatud ELi isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artiklis 12 „Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord“ sätestatud vastutava töötleja nõuete täitmiseks ja füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja õiguste tagamisest.

Alljärgnev teave ei hõlma:

  • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;
  • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Terviseameti veebilehel viidatakse, kuid mida amet ei halda (s.t välislingid).

Vastutav töötleja: Terviseamet

Terviseameti andmekaitsespetsialist: jurist Ragne Tsäkko [email protected]

 

Mürgistusteabekeskus töötleb isikuandmeid vastavalt Terviseameti andmekaitsetingimustele, mis on leitavat siit, alljärgnevate erisustega:

Terviseameti mürgistusteabekeskuse veebilehe külastamine

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed järgmise infoga:

  • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress),
  • arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon,
  • külastamise aeg (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmete kasutamise eesmärk on  külastusstatistika tegemine, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta. 

Mürgistusteabekeskuse veebilehel kasutatavate küpsiste kohta palun vt infot siit.

Andmeid säilitame 1 aasta jooksul alates veebilehe külastamisest ning pärast tähtaja möödumist andmed kustutatakse.

Andmetele võivad lisaks meie töötajatele juurdepääsu saada nende volitatud töötlejate (TEHIK) töötajad, kellel on selleks meie infosüsteemide hooldamisega seotud tööülesannete täitmisest tulenev otsene vajadus.

Muudele isikutele või asutustele võime Teie andmeid edastada üksnes juhul, kui neil on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.