Ajalugu

Maailma esimene mürgistusteabekeskus loodi 1953. aastal Chicagos. Soomes jt põhjamaades avati keskused 1961. aastal või vahetult peale seda.

Mürgistusteabekeskuste loomine oli paljudes riikides ajendatud just kemikaalide kättesaadavuse suurenemisest, laste mürgistusjuhtumite arvu tõusust ning ka vajadusest ühtlustada kasutatavaid ravimeetmeid. Tänapäeval eeldavad mürgistustebekeskuste olemasolu igas liikmesriigis ka mitmed Euroopa Liidu direktiivid.

Esialgu toimisidki pädevate spetsialistide grupid intensiivraviosakondade või lasteosakondade pinnal ja -töötajatega, kus vajalikku infot mürkide toimest inimorganismile ja efektiivsest ravist koguti andmepanka tollele ajale iseloomulike perfokaartidega. Ent üha suurenenud nõustamisvajaduse, kemikaali- ja ravimituru laienemisega, toksikoloogilise info kohta digitaalsete andmebaaside loomise- ning ressursside kokkuhoiu vajadusega algas ka uus ajajärk antud valdkonnas. Aina enam osutus vajalikuks sõltumatute ekspertide olemasolu eraldi keskuse ja erialana, kelle tööks oli inimestel mürgistusi tekitavate ainetega seotud ravijuhtude lahendamine. Samuti leiti, et avades infoliini nõustamisteenuse lisaks medistiinipersonalile ka elanikkonnale, väheneb seeläbi asjatute kiirabikutsete- ning visiitide arv erakorralise medistiini osakondadesse. Väheneb ka uuringutele, visiitidele kulutatud ressursside maht, mida oli võimalik tervishoiusüsteemis suunata teiste vajalike kulude katteks. Üks enamtsiteeritud mürgistusteabekeskuste kulu-tuluanalüüsi kajastav uurimistöö on kättesaadav siit.

Lisaks kujunesid mürgistusteabekeskustest ka vastavate riikide antidoodiprogrammide  juhid. Mõnel maal omasid keskused antidootidega seonduvates regulatsioonides juhtivat rolli, teistes osalesid kliinilise toksikoloogia spetsialistid antud töögruppides eksperdi rollis.

Eestis vältasid mürgistusteabekeskuse loomist puudutavat arutelud eelmise sajandi lõpust. Nõusoleku protsessi nõustamiseks andis käesoleva sajandi algul SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (dr Aadu Liivat). Tihe koostöö toimis aastaid ka Helsingi Meilahti Ülikooli haiglas paikneva Soome Mürgistusteabekeskusega (dr Kalle Hoppu). Koostöö tulemusena asutati 2006. aastal Eesti Mürgistusteabekeskus sotsiaalministeeriumi haldusalas oleva kemikaalide teabekeskuse koosseisus (alates 2010. aastast kuulub Mürgistusteabekeskus samas haldusalas terviseameti koosseisu). 2006. aasta maikuus saadeti kaks erakorralise medistiini taustaga keskuse käivitajat Soome keskusesse koolitusele. Käivitajate lähteülesandeks seati keskuse töölehakkamine vastavalt EAPCCT* miinimumnõuetele.

Peale ettevalmistustöid (arengu-, tegevuskava ja kvaliteedijuhtmise dokumentide koostamist, mürgistusravi andmebaasi sisseseadmist, telefoninõustajate koolitamist) avati teabekeskuse infoliin 16662 peale tervishoiuspetsialistide ka elanikkonnale ja päästetöötajatele.

Esmalt avati infoliin 2008. aasta septembris kolme tunniseks testperioodiks päevas ning 6. oktoobrist 2008 tööpäeviti 9.00-17.00. Tulenevalt majanduskriisi algusest polnud võimalik korraldada meediakampaaniat, millega oleks tutvustatud uuele infoliinile helistamise võimalust. Seega otsustati kahe keskuse käivitaja poolt alustada elanikkonna koolitustegevusega juba enne infoliini avamist, kus eelkõige õpetati väikelaste vanemaid ennetama erinevate ravimite ja kemikaalidega kaasnevaid ohuolukordi ning andma õiget esmaabi. Väga tulemuslikuks kujunes keskuse tihe koostöö maakondade tervisedenduse spetsialistide ning nende koostöövõrgustikuga ja erinevate (riigis juba tegutsevate) vigastuste vältimisele suunatud töögruppidega. Keskuse käivitumisel alustati medistiiniasutuste palvel ka vastavate koolitustega arstidele, õdedele.

Juba 2009. aasta alguseks avati keskuse infoliin 16662 ööpäevaringselt 4 nädalapäeval: esmaspäeva hommikust reede õhtuni, mida pikendati 2011.aastal laupäeva hommikuni. Alates 2012.aasta detsembrist avati infoliin 16662 ööpäevarigselt kõikidel nädalpäevadel.

Alates 2008. aastast on keskuse töötajad teinud koostööd Sotsiaalministeeriumiga leidmaks võimalusi ning vahendeid kaasaegsete vastumürkide/antidootide maaletoomiseks ning nende kättesaadavuse parendamiseks optimaalseima süsteemi väljatöötamiseks. Ühe projekti osana ilmus trükist 2010. aasta algul keskuse poolt koosatud Antidoodikäsiraamat arstidele, kus kirjeldatakse ja selgitatakse õiget antidootide kasutamist. Antakse selgitusi ka uute, alles maaletoodavate vastumürkide kasutamiseesmärkide ja manustamise ning toimete kohta.

2012. aasta suvel võeti vastu tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus, mis sätestab antidootide hankimise ja korralduse terviseameti ülesandena.

* EAPCCT - European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (Euroopa Mürgistusteabekeskuste ja Kliiniliste Toksikoloogide Ühing)