Kemikaalitootjatele

Mürgistusteabekeskus saab mürgistusjuhtumite nõustamiseks vajaliku ja usaldusväärse info tootjatelt/ importijatelt, et tagada tarbijate maksimaalset turvalisust.

Kemikaaliseadusega kooskõlas said kuni 31. jaanuarini 2020 esitada ohtlikuks klassifitseeritud kemikaalide, sh detergentide ja biotsiidide  koostise kohta andmed Terviseameti mürgistusteabekeskusele. Alates 2021. aastast saab jaemüüki jõudva tooteinfo edastada üksnes läbi ECHA kemikaalide teavitamise portaali. Kõik keskusesse saadetud mälupulgad vm andmekandjad purustatakse.

NB! Kui ettevõte on edastanud oma tooteandmed uude portaali, on need mürgistusteabekeskusele nähtavad ning eraldi nendest andmetest enam teavitama ei pea.

ECHA-l on YouTubes üleval kõik veebinarid ja ka animatsioonid, selgitamaks kuidas uus süsteem töötab. Vaata ECHA portaali tutvustust ja infot siit ning tööstusele on selgitused toodud siin, UFI koodi selgitused leiab siit. Lisaks tasub vaadata vastavat veebiseminari ja õpetust UFI koodist ja olulisest muust infost: Notifying hazardous mixtures to poison centres: what you need to know 

1. jaanuarini 2024 võib ohutuskaarte esitada e-postiga ainult tööstuslikuks kasutuseks ettenähtud segudele ja see tähendab, et selline segu ei tohi jõuda tarbijatele ega kutselistele kasutajatele mõeldud segudesse.

NB! Jooksvalt uuenev info on kättesaadav Terviseameti kemikaali ja tooteohutuse lehelt.

Ettevõtetel soovitame võimalusel märkida oma toodetel õnnetuse korral kasutatav mürgistusinfoliini number 16662. Antud numbri lisamine toodetele on tasuta. Vajadusel edastab mürgistusteabekeskus tootjale ka 16662-logo trükikõlblikud failid.

Pädeva asutuse poolt on tootjate küsimustele vastamas vastavad kasutajatoed järgnevalt:

Vajaduse korral tutvu ka järgmiste materjalidega:

  1. REACH-määruse juhendid
  2. CLP-määruse juhendid
  3. Biotsiidiõigusaktide juhendid
  4. Terviseameti kodulehel -> Kemikaaliohutus, tooteohutus

1. jaanuariks 2025 on oodatud, et kõik turul olevad segud (ka need, millele praegu on esitatud ohutuskaart) on varustatud UFI koodiga ja teavitatud ECHA andmebaasi kaudu.

Kosmeetikatooted

Kosmeetikatööstused saavad edastada infot Euroopa Ühenduse turule lastavate toodete kohta Kosmeetikatoodete teavitamise portaali (Cosmetic Products Notification Portal, CPNP). Portaal on Euroopa Komisjoni, liikmesriikide pädevate asutuste, mürgistuskeskuste ja tööstuse koostöö tulemus.

Keskkonnal on lihtne kasutajaliides info sisestamiseks turule lastavate toodete kohta ja on kättesaadav kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Portaal on oluline ennekõike mürgistusteabekeskustele, andes neile võimaluse kiirelt reageerida infoliinidele laekunud kõnede korral, kus õnnetuse põhjuseks on mõni kosmeetikatoode. Kindlasti annab see ka võimaluse riigi pädevatel asutustel paremini korraldada turujärelvalvet.