Kemikaalitootjatele

Mürgistusteabekeskus saab mürgistusjuhtumite nõustamiseks vajaliku ja usaldusväärse info tootjatelt/importijatelt tagamaks tarbijate maksimaalset turvalisust.

Loe artiklit: Poison centres: quick access to accurate information saves lives (ECHA)

Kemikaaliseadusega kooskõlas peavad tootjad esitama ohtlikuks klassifitseeritud kemikaalide, sh detergentide ja biotsiidide  koostise kohta andmed Terviseameti mürgistusteabekeskusele. Esitatav teave võib olla nii eesti kui ka inglise keeles.  Kuni 01.01.2021 saavad tootjad mürgistusteabekeskusele edastada oma toodete infot e-postiga: info@16662.ee (nii tarbijatele kui ka kutseliseks kasutamiseks mõeldud toodetele). 1. jaanuarini 2024 võib ohutuskaarte esitada keskusele ainult tööstuslikuks kasutuseks ettenähtud segudele ja see tähendab, et selline segu ei tohi jõuda tarbijatele ega kutselistele kasutajatele mõeldud segudesse.

NB! Jooksvalt uuenev info on kättesaadav Terviseameti kemikaali ja tooteohutuse lehelt.

Ettevõtetel soovitame võimalusel märkida oma toodetel õnnetuse korral kasutatav mürgistusinfoliini number 16662. Antud numbri lisamine toodetele on tasuta. Vajadusel edastab mürgistusteabekeskus tootjale ka 16662-logo trükikõlblikud failid.

Pädeva asutuse poolt on tootjate küsimustele vastamas vastavad kasutajatoed järgnevalt:

Tutvu vajadusel ka:

  1. REACH-määruse juhendid
  2. CLP-määruse juhendid
  3. Biotsiidiõigusaktide juhendid
  4. Terviseameti kodulehel -> Kemikaaliohutus, tooteohutus

NB! Peagi tulekul

Aastaks 2020 on ECHA (Euroopa Kemikaali Amet) planeerinud käivitada andmebaasi EuPCS. Täpsemalt saab lugeda siit ning tööstusele on selgitused toodud siin, UFI koodi selgitused leiab siit - UFI kood ehk toote unikalane identifitseerimis kood. Lisaks saab vaadata vastavat veebiseminari 

2019.aasta on olnud uudse portaali aktiivne käivitamise aasta ning nn üleminekuperioodi algus. Uue kemikaalide teavitamise portaali tööle hakkamisel on käesolevaks aastaks sätestatud nö esimene üleminekuperiood - s.t. 2019 a on suuresti ülesehitamise ja "piloot" periood. Esimene väga oodatud etapp saabus juba 24.04.19, mil suurematel Euroopa mürgistusteabekeskustel oli võimalik antud portaalist infot alla laadida. 2019 aasta lõpuks peaksid saama online versioonis infot aga senise info valguses portaalist juba kõik Euroopa keskused. See tähendab, et ligipääs on ka väikeriikide keskustel. Kogu projektiga määratud üleminekuperiood on planeeritud kestma kuni 2025.aastani, mil kogu kemikaalide teavitamisega seonduv toimub uues portaalis.

ECHA-l on YouTubes üleval kõik veebinarid ja ka animatsioonid, selgitamaks kuidas uus süsteem tööle hakkab. Vaata õpetust UFI koodist ning vaata õpetust Notifying hazardous mixtures to poison centres: what you need to know 

Ettevõtetele on kindlasti oluline teada - kui ettevõte on edastanud oma tooteandmed uude portaali, on need alates novembrist 2020 meile kättesaadavad ning eraldi mürgistusteabekeskust nendest andmetest enam teavitama ei pea.

1. jaanuariks 2025 on oodatud, et kõik turul olevad segud (ka need, millele praegu on esitatud ohutuskaart) on varustatud UFI-ga ja teavitatud ECHA andmebaasi kaudu.

Kosmeetikatooted

Kosmeetikatööstused saavad edastada informatsiooni Euroopa Ühenduse turule lastavate toodete kohta Kosmeetikatoodete teavitamise portaali (Cosmetic Products Notification Portal, CPNP). Portaal on Euroopa Komisjoni, liikmesriikide pädevate asutuste, mürgistuskeskuste ja tööstuse koostöö tulemus.


Keskkonnal on lihtne kasutajaliides informatsiooni sisestamiseks turule lastavate toodete kohta ja on kättesaadav kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Portaal on oluline ennekõike mürgistusteabekeskustele, andes neile võimaluse kiirelt reageerida infoliinidele laekunud kõnede korral, kus õnnetuse põhjuseks on mõni kosmeetikatoode. Kindlasti annab see ka võimaluse riigi pädevatel asutustel paremini korraldada turujärelvalvet.