Statistika

Alloleval visuaalil on toodud Tervisekassa mürgistusjuhtumite ning Mürgistusteabekeskuse mürgistuskõnede statistika alates aastast 2008 eri lõigetes.

 

Tervisekassa mürgistusjuhtumite statistikas on arvesse võetud vaid põhidiagnoosina kirja läinud juhtumeid.

Tervisekassa mürgistusjuhtumite statistikast on välja jäetud kood T63.4.

Tervisekassa mürgistusjuhtumite andmeid uuendatakse kord kuus 25. kuupäeval.

Mürgistusteabekeskuse mürgistuskõnede andmeid uuendatakse igal hommikul.

Alkoholimürgistuste jaotuses liigitatakse nii Tervisekassa kui Mürgistusteabekeskuse statistikas alkoholide alla kõik joodava alkoholiga toimunud mürgistused ning kemikaalide alla kõik mittejoodava alkoholiga toimunud mürgistused.

Juhtumite arv 10 000 elaniku kohta on leitud maakonnapõhiste populatsiooninäitajate alusel.
 

Allolevatelt linkidelt leiab Tervisekassa mürgistusjuhtumite ning Mürgistusteabekeskuse mürgistuskõnede täpsemad jaotused – esimese puhul RHK-10 koodide alusel tehtud jaotused põhi- ja alagruppideks ning teise puhul jaotused aine- ja alarühmadeks, sh on välja toodud suuremad ained, mis vastavates alarühmades sisalduvad. Mürgistusteabekeskuse ravimite alarühma puhul on, kus võimalik, kasutatud Ravimiameti Ravimiregistri ATC-koodide loogikat.