Antidootide korraldus riigis

NB! Seoses tarnija vahetumisega (käesoleva aasta aprillis) võib ette tulla tarnehäireid seoses fomepisooli hankimisega.

 

Riigieelarveliste antidootide korraldust reguleerib alates 04.07.2012 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus.

Antidootide hanke tellimust ja haiglate varustatust korraldab Terviseameti Mürgistusteabekeskus. Antidoote hangitakse Haigekassa hankespetsialistide poolt.

Riigieelarveliste antidootide ostu- ja jaotuskorda reguleerib Terviseameti peadirektori käskkiri  Riigi antidootide varu moodustamine (30.04.2019 nr 1.1-1/19/25) ja selle Lisa.