Antidootide korraldus riigis

Riigieelarveliste antidootide korraldust reguleerib alates 04.07.2012 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus vt kehtivat siit (§ 572)

Antidootide hanke tellimust ja haiglate varustatust korraldab Terviseameti mürgistusteabekeskus. Antidoote hangitakse Haigekassa hankespetsialistide poolt.

Riigieelarveliste antidootide ostu- ja jaotuskorda reguleerib Terviseameti peadirektori käskkiri  Riigi antidootide varu korraldus (10.01.2022 nr 1.1-1/22/5) ja selle Lisa.